Integrity policy

Please scroll down for the english version

Vilka vi är

Vår webbplatsadress är: https://www.garden-hill-hotel.se. Ansvarig för datasäkring är Sven Wetter, improj01@gmail.com.

Vilka personuppgifter vi samlar in och varför vi samlar in dem

Kommentarer

När besökare lämnar kommentarer på webbplatsen samlar vi in de uppgifter som visas i kommentarsformuläret samt besökarens ip-adress och user agent-sträng som hjälp för detektering av skräpmeddelanden.

En anonymiserad sträng som skapats utifrån din e-postadress (även kallat hash-värde) kan komma att sändas till tjänsten Gravatar för att avgöra om du finns registrerad där. Integritetspolicyn för tjänsten Gravatar finns på https://automattic.com/privacy/. När din kommentar har godkänts kommer din profilbild att visas publikt tillsammans med din kommentar.

Media

Om du laddar upp bilder till webbplatsen bör du undvika att ladda upp bilder där EXIF-data inkluderar data från GPS-lokalisering. Besökare till webbplatsen kan ladda ned och ta fram alla positioneringsuppgifter från bilder på webbplatsen.

Kontaktformulär

Cookie-filer

Om du lämnar en kommentar på vår webbplats kan du välja att spara ditt namn, din e-postadress och webbplatsadress i cookie-filer. Detta är för din bekvämlighet för att du inte ska behöva fylla i dessa uppgifter igen nästa gång du skriver en kommentar. Dessa cookie-filer gäller i ett år.

Om du besöker vår inloggningssida kommer vi att sätta en tillfällig cookie för att undersöka om din webbläsare accepterar dem. Denna cookie innehåller inga personuppgifter och den försvinner när du stänger din webbläsare.

När du loggar in kommer vi dessutom att skapa flera cookie-filer för att spara information om din inloggning och dina val för utformning av skärmlayouten. Cookie-filer för inloggning gäller i två dagar och cookie-filer för layoutval gäller i ett år. Om du kryssar i ”Kom ihåg mig” kommer din cookie att finnas kvar i två veckor. Om du loggar ut från ditt konto kommer cookie-filerna för inloggning att tas bort.

Om du redigerar eller publicerar en artikel kommer en extra cookie-fil att sparas i din webbläsare. Denna cookie-fil innehåller inga personuppgifter utan anger endast inläggs-ID för den artikel du just redigerade. Den gäller under 1 dygn.

Inbäddat innehåll från andra webbplatser

Artiklar på denna webbplats kan innehålla inbäddat innehåll (exempelvis videoklipp, bilder, artiklar o.s.v.). Inbäddat innehåll från andra webbplatser beter sig precis på samma sätt som om besökaren har besökt den andra webbplatsen.

Dessa webbplatser kan samla in uppgifter om dig, använda cookie-filer, bädda in ytterligare spårning från tredje part och övervaka din interaktion med sagda inbäddade innehåll, inklusive spårning av din interaktion med detta inbäddade innehåll om du har ett konto och är inloggad på webbplatsen i fråga.

Analys

Vilka vi delar dina data med

Dina data delas inte med någon annan utan används enbart internt för att förbättra din upplevelse.

Hur länge vi behåller era uppgifter

Om du skriver en kommentar kommer kommentaren och dess metadata att sparas utan tidsgräns. Anledningen till detta är att vi behöver kunna hitta och godkänna uppföljningskommentarer automatiskt och inte lägga dem i kö för granskning.

För användare som registrerar sig på vår webbplats sparar vi även de personuppgifter de anger i sin användarprofil. Alla användare kan se, redigera eller radera sina personuppgifter när som helst (med undantaget att de inte kan ändra sitt användarnamn). Även webbplatsens administratörer kan se och redigera denna information. Vi sparar inte information som kan klassificeras som PID, exempelvis personnummer.

Vilka rättigheter du har över dina data

Om du har ett konto eller har skrivit några kommentarer på denna webbplats kan du begära en exportfil med de personuppgifter vi har om dig, inklusive alla uppgifter du har gett oss. Du kan också begära att vi tar bort alla personuppgifter vi har om dig. Detta omfattar inte eventuella uppgifter som vi är tvungna att spara av administrativa, legala eller säkerhetsändamål.

English

Personal data that we collect and what we do with them

Media

If you upload images to the website, you should avoid uploading images where EXIF ​​data includes data from GPS location. Visitors to the website can download and retrieve all positioning information from images on the website.

Comments

When visitors leave comments on the website, we collect the information displayed in the comment form as well as the visitor's IP address and user agent string to help detect spam messages.
An anonymized string created based on your email address (also called a hash value) may be sent to the Gravatar service to determine if you are registered there. The privacy policy for the Gravatar service is available at https://automattic.com/privacy/. Once your comment has been approved, your profile picture will be displayed publicly along with your comment.

Cookie files

If you leave a comment on our website, you can choose to save your name, e-mail address and website address in cookies. This is for your convenience so that you do not have to fill in this information again the next time you write a comment. These cookies are valid for one year.

If you visit our login page, we will set a temporary cookie to check if your browser accepts them. This cookie does not contain any personal information and it disappears when you close your browser.

When you log in, we will also create several cookies to save information about your login and your choices for designing the screen layout. Login cookies are valid for two days and layout selection cookies are valid for one year. If you tick "Remember me", your cookie will remain for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be deleted.

If you edit or publish an article, an additional cookie file will be saved in your browser. This cookie does not contain any personal information but only indicates the post ID of the article you just edited. It is valid for 1 day.

Embedded data from other sites

Articles on this site may contain embedded content (such as videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in exactly the same way as if the visitor had visited the other website.

These websites may collect information about you, use cookies, embed additional tracking from third parties and monitor your interaction with said embedded content, including tracking your interaction with this embedded content if you have an account and are logged in to the website in question.

Analysis

Who do we share your data with?

We share your data with nobody.

How long do we keep your data?

If you write a comment, the comment and its metadata will be saved indefinitely. The reason for this is that we need to be able to find and approve follow-up comments automatically and not queue them up for review.

For users who register on our website, we also save the personal information they enter in their user profile. All users can view, edit or delete their personal data at any time (except that they can not change their username). The site administrators can also view and edit this information. We do not store information that can be classified as a PID, such as a social security number.

Your rights concerning your data

If you have an account or have written any comments on this website, you can request an export file with the personal information we have about you, including all information you have given us. You can also request that we delete all personal information we have about you. This does not include any information that we have to save for administrative, legal or security purposes.